Motiváció különböző szempontok szerint

A tanulási motiváció fejlesztése, motivációs eszközök a tanításban - SKOLL

Külső extrinzik jutalom Jelen motiváció Johnson külön kiemeli a szorongást mint az intrinzik motiváció legnagyobb ellenségét. A szorongás az információ kezelésének és az absztrakciónak a nehézségét okozza, s gyengíti az intellektuális funkciókat. Ez különösen a strukturálatlan tanulási helyzetre igaz. A szorongást csökkenteni lehet a tanulási folyamat kooperációra építésével, s a hiba kezelésének módjával. Ha a tanuló hibáját a tanulási folyamat természetes velejárójaként kezeljük, akkor a szorongás és félelem a kudarctól csökken Johnson, Az értékelés fontos szerepet tölt be a tanuláshoz való attitűdök alakításában, a tanulási motiváció formálásában Réthy, Ahhoz, hogy az értékelés motiváló funkcióját képes legyen betölteni, a tanároknak egy sor feladatot kellene folyamatosan megoldaniuk, így többek között a felmerülő tanulási nehézségek folyamatos elemzését.

A tanulási nehézségek különböző természetűek lehetnek.

távollátás és rövidlátás dioptriában látás ült egy szemben

A sorozatos kudarcok a tanulóban averziót alakítanak ki vagy a tanuláshoz általában, vagy az adott tantárgyhoz kapcsolódva, s következményként az intellektuális képességek blokkolódnak Réthy, Osztálytermi kutatások Autonómia Az as évektől az intrinzik motivációval kapcsolatos kutatások osztálytermi körülmények között is megkezdődtek. Ez a kutatási irány azokat a feltételeket tárja fel, melyek között az intrinzik motiváció optimális szintet érhet el az osztályteremben.

rövidlátásról szóló könyvek korrekciós táblázat

A kognitív értékelés elméletéből kiindulva az intrinzik motivációt befolyásoló tényezőket a környezeti hatásokban keresi az egyik kutatási irány Deci,Ryan et al. Meghatározó jelentőségű az intrinzik motiváció alakulásában a kontrolláló környezet, szemben az autonómiára ösztönzővel.

E megállapítás forrása De Charms filozófiája és tevékenysége.

A szervezeti magatartás alapjai | Digitális Tankönyvtár

Az embernek szükséglete, hogy saját viselkedése okozója legyen és ellenálljon minden külső meghatározottságnak De Charms, Alapelve, hogy azok a tanulók, akik azt hiszik, hogy a tanulás belőlük ered, elégedettebbek lesznek, és magasabb színvonalú munkát fognak produkálni, mint akik külső megerősítéses tanulási helyzetben motiváció különböző szempontok szerint.

De Charms tréningprogramot szervezett tanároknak, ahol motiváció különböző motiváció különböző szempontok szerint szerint és aktív tanulásra ösztönző módszereket tanulhattak. Kísérletében e tanárok által vezetett tanulók intrinzik motivációját, önbizalmát és teljesítményét hasonlította össze kontrollcsoporttal. A kísérleti osztályok tanulóinak intrinzik motivációja és teljesítménye magasabb volt, mint a kontrollcsoporté.

De Charms azt javasolja, hogy egyensúlyt kell teremteni a tanár és a tanulók kontrollja között. Olyan helyzetet kell létrehozni, amelyben a gyerekek gyakorolhatják önkontrolljukat, de nincsenek olyan helyzetben, hogy olyat gyakoroljanak, amit még nem tudhatnak.

Deci a pedagógusok nevelési stílusának sajátosságait vizsgálja, s arra következtet empirikus vizsgálataiból, hogy a pedagógusok kontroll vagy autonómia iránti orientációja erősen befolyásolja az iskolai osztályokban kialakuló klímát s ennek következtében a tanulás iránti motivációt.

Az autonómiára orientált pedagógusok osztályaiban az intrinzik motiváció és az önértékelés kedvezőbben fejlődik, mint a kontrollra orientált pedagógusok osztályaiban.

A tanulási motiváció fejlesztése, motivációs eszközök a tanításban A tanulási motiváció fejlesztése kulcskérdés, hiszen a tanulási kedv hiányában a legjobb tanterv, a legszínvonalasabb képzés sem éri el a célját. Cikkünkben megvizsgáljuk, mi a tanulási motiváció fogalma, melyek a szintjei, az összetevői, és mit tehetünk a tanulási motiváció erősítése érdekében.

Az autonómiára orientált környezetben a gyerekek lehetőséget kapnak az önmeghatározásra, belsőleg motiváltak a tanulásra és ennek következtében az iskolai teljesítményük is kedvezőbben alakul. Deci továbbá azt is vizsgálja, hogy a tanárok akkor lesznek kontrollálók, ha külső nyomás érvényesül a tanulók teljesítményével kapcsolatban.

Ha például egy bizonyos átlagot kell elérni, a tanárok kevesebb lehetőséget adnak az autonóm tanuláshoz.

8. Motiváció - Motiváció különböző szempontok szerint

A megoldás nem a követelmények kiiktatásában van, hanem az elérés módjának megváltoztatásában. Az önmeghatározás az a paraméter, amely befolyásolja, hogy hogyan hat egy külső esemény az intrinzik motivációra.

A választás lehetősége szükségszerű az intrinzik motiváció fenntartásában. Ha egy bizonyos eredmény elérésére ösztönzik az embert, kizárva választását kontrolláló funkciót töltenek be felette, ez csökkenti az önmeghatározást s így az intrinzik motivációt Zuckerman et al. A választás lehetősége nem "engedékenységet" jelent, nem azt jelenti, hogy bármit megtehetnek a gyerekek. A korlátok állítása elengedhetetlen, de ezek is lehetnek a gyerek számára informatívak vagy kontrollálók.

Itt jegyezzük meg, hogy az előző fejezetben bemutatott X és Y elméleteknek — mint arra maga McGregor is rámutatott — világos motivációelméleti alapjai vannak: az X emberkép tulajdonképpen az alacsonyabb rendű szükségleteket, míg az Y elmélet a magasabb rendű szükségleteket feltételezi a munkavállalónál, a többi hiedelem már erre épül. A fenti kritikai észrevételek ellenére Maslow elméletének jelentősége nehezen vitatható, igen nagy hatással volt a motivációelmélet irodalmára és a gyakorlatra.

Koestner, Ryan, Bernieri és Holt festési tevékenységet motiváció különböző szempontok szerint gyerekeknél három szituációt vizsgál: kontrolláló, informatív és korlát nélküli. A kontrolláló korlátok csökkentik az intrinzik motivációt, az informatív és korlát nélküli között nincs különbség.

A tanulási motiváció fejlesztése, motivációs eszközök a tanításban

Ryan és Grolnick az osztály klímáját ítéltették meg Szignifikáns kapcsolatot mutattak ki az osztályban megítélt orientáció, valamint a gyerekek észlelt motivációja, kompetenciaérzete s az önértékelés között. Az autonómiaorientált klímában a gyerekek intrinzik motivációja, kompetenciaérzete, önértékelése magasabb volt, mint a kontrollorientált osztályokban. További vizsgálataikban a gyerekekkel történetet mondattak egy kétértelmű osztálytermi jelenetről Michigan Picture Test.

Azok a gyerekek, akik autonómiaorientáltnak ítélték meg osztályukat, több önmeghatározást mutató viselkedést tulajdonítottak a képen látható tanulóknak, valamint kevesebb agresszív megnyilvánulást véltek látni motiváció különböző szempontok szerint képen.

Kompetencia Az intrinzik motiváció fenntartásában alapvető tényező a kompetenciaérzet megléte Bruner,Ryan et al.

betűk a látás javításához hogyan lehet helyreállítani a látást, ha 2

A pedagógustól és társaktól kapott pozitív visszajelzés erősíti a kompetenciát s így a tevékenység folytatását. Egy olyan visszajelzés, amely inkompetenciát mutat, és azt jelzi, hogy ez nem is változhat, csökkenti az intrinzik motivációt Deci, A pozitív visszajelzés kétfajta funkciót tölthet be, lehet informáló és kontrolláló. Kontrolláló visszajelzésnél az egyén azt érzi, hogy azért csinált valamit jól, mert úgy járt el, ahogy azt elvárták tőle.

látás 30 százalék az metformin és látás

Nem a teljesítményről kapja csupán a visszajelzést, hanem annak egy külső értékeléséről is. Az előző tétellel összefüggésben, elvész a személyes okozás élménye, ami csökkenti az intrinzik motivációt Ryan, Skinner megállapítása szerint a motiváció forrása a gyerekekben van, s ha a környezet biztosítja az alapvető pszichés szükségleteket, a motiváció növekszik.

Ezek a szükségletek: kompetenciaérzet, önállóság, kiegyensúlyozott társas kapcsolatok. Vizsgálatában azokat a pedagógusi magatartásformákat elemzi, amelyek kívánatosak a fenti szükségletek megvalósulásához. A kompetenciára való törekvés nő, ha az osztály strukturált. A tanár részéről ez azt jelenti, hogy elvárásai világosak, egyértelmű segítséget, érthető visszajelzést ad a gyerekeknek. Az autonómiát támogató tanári viselkedés megteremti az érdeklődés és a tanulási tevékenység közötti összhangot kontroll és nyomás nélkül.

motiváció különböző szempontok szerint

Motiváció különböző szempontok szerint. 8. Motiváció | SME Kurzusok

A társas kapcsolatok alakításában lehetővé teszi az érzelmek kifejezését, és az együttlét kellemességét érezteti. A legkiugróbb eredmény az volt, hogy a motivált tanulókkal sokkal több pozitív interakciót folytattak, motivációjukat felnagyították. A kisebb belső késztetésű gyerekekkel a tanár hűvösebb, kényszerítő, ami csak tovább csökkenti a tanulási motivációt. A különböző videotechnikával végzett vizsgálatok rámutattak arra, hogy a jobb intellektuális képességűnek vélt tanulóra többször mosolygott, bólintott, szemkontaktust keresett a tanár, s csökkentette a közöttük lévő távolságot.

A visszajelzéseket elemezve megállapítható volt, hogy míg a jobb képességű tanulók több dicséretet, megerősítést kaptak, addig a gyengébbek kritikát, feddést s csak elvétve dicséretet Réthy, Csoportlégkör A tanulási motiváció az osztályban mindig interperszonális folyamatok során valósul meg.

Attól függően, hogy milyen az egymásrautaltság és a célstruktúra egy csoportban, különböző interakciók zajlanak az egyének között.

További a témáról